ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 1 3
ข้าราชการครู 8 36 44
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 5 12 17
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 10 41 51
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 15 49 64
รวมทั้งหมด 15 49 64