อัลบัมทั้งหมด

1

ประกาศเรื่องการตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล ๑(สังขวิทย์)

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) รับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากลฟีฟ่าจากบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในโครงการ ๑๐๐ สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ปีที่ ๔

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรฐานสมรรถนะ ประจำปี ๒๕๖๕

โครงการผลิตสื่อการสอน (กิจกรรมประกวดสื่อ)ระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมสีน้ำเงินมาตรฐานฟีฟ่าแห่งเดียวของจังหวัดตรัง