ดาวน์โหลด

งานวิชาการ     ครั้ง วันที่
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 1.64 MB 3 4 พ.ย 65
แบบมอบภาระงานให้นักเรียน(ภาคฤดูร้อน) ดาวน์โหลด 0.12 MB 22 30 มี.ค. 65
งานอาคารสถานที่     ครั้ง วันที่
แบบบันทึกขออนุมัติซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด/สิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ในงานราชการ ดาวน์โหลด 0.10 MB 17 20 มี.ค. 65
งานบุคลากร     ครั้ง วันที่
งานแผนงานและงบประมาณ     ครั้ง วันที่
งานปกครองและส่งเสริมวินัยนักเรียน     ครั้ง วันที่
ประกาศเรื่องการตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน ดาวน์โหลด 0.17 MB 23 27 มิ.ย. 65