ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสมเกียรติ จันศร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ