ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางดรุณี ยิ้มแก้ว
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ