ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอภินันท์ จิตรา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ