ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวจินตกานต์ ศรีเพชร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ