ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางอุดมพร ทองจีน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ