ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทอง "คุณครูกัญญาพัชญ์ พรมเขต" ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การแข่งขันประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง
ขอขอบพระคุณ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรังและนายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง สำหรับกำลังใจและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา