ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองชมเชยลำดับที่ ๑ การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.๑ - ๖ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายชื่อผู้แข่งขัน
๑. เด็กหญิงกุศลิน บัวขวัญ
๒. เด็กหญิงนิรชา สุนิพจน์
๓. เด็กหญิงดาราวดี ถิ่นพันธ์
๔. เด็กหญิงกนกพร นาสลับ
๕. เด็กหญิงนิรดา สุนิพจน์
๖. เด็กหญิงสิริขวัญ วัดโคก
๗. เด็กหญิงนันทฉัตร สังข์ทอง
๘. เด็กหญิงศศิวิมล รักเย้า
๙. เด็กหญิงมนัสนันท์ เทียมวงศ์
๑๐. เด็กหญิงศุภิสรา ทับเที่ยง
๑๑. เด็กหญิงปุณิกา จันทร์ดี
๑๒. เด็กหญิงภัทรวดี แก้วกลับ
๑๓. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ดำสม
ครูผู้ฝึกสอน
๑. นายกิตติ์ธเนศ ล้ำเลิศอภิกิตติ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
๒. นางสาวสุภัสสร ลุยจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
๓. นางสาวเกศินี ถาวรจิตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
อำนวยการฝึกซ้อม
นายกำธร ไตรบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)
ขอขอบพระคุณ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรังและนายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง สำหรับกำลังใจและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา