ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับ ม.๑ -ม.๖ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง
รายชื่อผู้แข่งขัน
๑.นางสาวฉันทิศา สัจบุตร
๒.นางสาวฐิติกานต์ ถนอมชีพ
๓.นางสาวณัฏฐณิชา ปานกล่อม
๔.นางสาวธารารัตน์ แจ่มดวง
๕.นางสาวอารยา สุขลิ้ม
๖.นางสาวศิริพิมพ์ จุ้งเจริญ
๗.นางสาวชมพูเนกข์ ทองนุช
๘.นางสาวธิดารัตน์ ช่วยนวล
๙.นางสาวณัฐริกา ตันประดิษฐ์
๑๐.นางสาวชาลิสา ชูสุวรรณ
๑๑.นางสาวศริยา อยู่เจริญ
๑๒.นางสาวฐิตาภา บุญเจริญ
๑๓.นางสาวมุฑิตา บุญมี
ครูผู้ฝึกสอน
๑.นายกิตติ์ธเนศ ล้ำเลิศอภิกิตติ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
๒.นางสาวสุภัสสร ลุยจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
๓.นางสาวเกศินี ถาวรจิตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
อำนวยการฝึกซ้อม
นายกำธร ไตรบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)
ขอขอบพระคุณ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรังและนายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง สำหรับกำลังใจและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา