โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) เทศบาลนครตรัง "ผ่านมาตรฐาน" การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) เทศบาลนครตรัง "ผ่านมาตรฐาน" การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข