ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวอารี แป้นไทย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ