ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวพรพนา โพธิ์แก้ว
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา