ข้อมูลนักเรียน

 
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม ปีการศึกษา 2565
ชาย หญิง ณ 29 มีนาคม 2565
             อ.๑                                    3     60  
             อ.๒ 3     74  
             อ.๓ 3     78  
รวม 9     212  
ป.๑ 3     85  
ป.๒ 3     74  
ป.๓ 3     85  
ป.๔ 3     81  
ป.๕ 3     85  
ป.๖ 3     87  
รวม 18     501  
ม.๑ 3     111  
ม.๒ 3     112  
ม.๓ 3     108  
รวม 9     331  
รวมทั้งสิ้น 36     1044  
...