อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

..อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
พูดเพราะ  ไหว้สวย  เป็นเจ้าของบ้านที่ดี

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
  โรงเรียนสะอาดตา  คุ้มค่าศูนย์การเรียนรู้ ควบคู่การมีส่วนร่วม.