วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)
          มุ่งความเป็นเลิศทางการศึกษา สื่อสารภาษาสากล รู้ทันเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วมและดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
 
พันธกิจ (mission)
    1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
    3. พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ จรรยากบรรณ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดสวัสดิการตามความเหมาะสม
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
    5. จัดแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีบรรยาการศเอื้อจ่อการเรียนรู้