ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญา 
"การศึกษา  คือ การพัฒนาชีวิต"
คำขวัญประจำโรงเรียน
                   “ประพฤติดี     มีวิชา     อนามัยสมบูรณ์”