ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล  ๑ (สังขวิทย์ )  ตั้งอยู่เลขที่   ๔๙       ถนน   สังขวิทย์      ตำบล    ทับเที่ยง    อำเภอ    เมือง      จังหวัด    ตรัง    รหัสไปรษณีย์  ๙๒๐๐๐  โทรศัพท์    ๐-๗๕๒๑-๘๙๖๙   โทรสาร          ๐-๗๕๒๑-๘๙๖๙   e-mail  -      website    - สังกัด   สำนักงานเทศบาลนครตรัง    อำเภอ   เมืองตรัง       จังหวัด       ตรัง  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ           ปฐมวัยปีที่  ๑      ถึงระดับ     มัธยมศึกษาปีที่  ๓
จำนวน  33    ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่  6 ไร่ 300 ตารางวา  
 
         ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
                 โรงเรียนเทศบาล ๑  ( สังขวิทย์) สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖  ผู้ริเริ่มในการสร้างคือ  พระสังข์   สุวรรโณ  ครั้งแรกสร้างขึ้นในบริเวณวัดกุฎยาราม  ซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์  ซึ่งแยกสาขาจากวัดนิโครธ ( วัดไสหนุน )  โดยมีพระสังข์  สุวรรโณ  เป็นหัวหน้าสำนัก  เริ่มแรกใช้ศาลาโรงธรรมเป็นสถานที่เรียน  มีนักเรียนจำนวน  ๒๐ คน มีสามเณรหย่อม         มีด้วง  เป็นผู้ช่วยสอน  ต่อมามีนักเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้มีที่เรียนไม่เพียงพอ      จึงได้จัดซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับสำนักสงฆ์ ๑ แปลง  เนื้อที่ ๑ ไร่ ซึ่งเป็นของนายเทพ  หนูสว่าง  ในราคา  ๑๐ บาท แล้วได้สร้างอาคารเรียนขึ้นโดยความร่วมมือร่วมแรงของชาวบ้าน
                ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๖  กระทรวงศึกษาธิการ ได้สำรวจโรงเรียนที่อยู่ในวัด  และได้อนุญาตให้วัดจัดตั้งโรงเรียนได้เป็นโรงเรียนประชาบาลและได้ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ชื่อว่า โรงเรียนวัดนิโครธ  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๖  โดยมี  นายคล้าย  รุ่งเรือง  เป็นครูใหญ่  โรงเรียนได้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา  จำนวนนักเรียนก็เพิ่มขึ้นทุกปี
                    พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้มีพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้น  เทศบาลได้เห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้จัดหาที่สำหรับสร้างโรงเรียนเป็นโรงเรียนของเทศบาล  นายทุ่น  อ่อนสนิท       นายกเทศมนตรี และ นายบรรยง          วิโนทัย  เทศมนตรี  ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน ๑ แปลง        ของนายท่ามช้อย  จรูญศักดิ์      เนื้อที่ประมาณ  ๗ ไร่เศษ  ราคา ๒,๓๐๐ บาท   แล้วได้สร้างอาคารเรียนขึ้น ๑   หลัง   เป็นอาคารแบบ ป.๑ มี ๕ ห้องเรียน จึงย้าย    นักเรียนจาก   โรงเรียนวัดนิโครธ  มาเรียนที่โรงเรียนที่สร้างใหม่ เมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๖ ชื่อว่า   โรงเรียนเทศบาล ๓   มีนายร่วม  เพชรคง  เป็นครูใหญ่  ต่อมาได้มีการโอนโรงเรียนเทศบาลไปเป็นโรงเรียนประชาบาลอีกครั้ง เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๖  และใช้ชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนบ้านไสเจ๊ะห้า
พ.ศ. ๒๕๐๐  ได้มีการโอนโรงเรียนบ้านไสเจ๊ะห้า  ไปสังกัดเทศบาลอีกครั้ง  ในสมัย  นายชัก       ทับเที่ยง  เป็นครูใหญ่  เมื่อมาสังกัดเทศบาลได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก  “โรงเรียนบ้านไสเจ๊ะห้า”   เป็น              โรงเรียนเทศบาลสังขวิทย์  และมีนายสนั่น   ไทรงาม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   และได้มีผู้บริหาร  มาบริหาร   โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าตลอดมาตามลำดับ   ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล ๑        (สังขวิทย์)   ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓  มีจำนวนนักเรียน  ๑,๐84  คน